Question/Otázka: Windows 8?

Answer: Windows 8 are the biggest mistake of Microsoft since the beginning of Windows development and as such they are not officially supported. Especially because Microsoft's own tool - Microsoft Keyboard Layout Editor is not supported on Windows 8.
Anyway it seems it's possible to install custom keyboard layout even on the damn Windows 8:
 1. First, if you have already installed the layout uninstall it using Control panel | Programs and Features
 2. Add some system supported layout for the same language you will later install custom layout. I.e. if you wanna install Russian Phonetic Keyboard add Standard Russian layout first.
  1. Go to Control panel | Language
  2. Click Add a language
  3. Find the language you want and doubleclick it
 3. Install the custom keyboard layout using the setup.exe file.
 4. Custom keyboard layout can now be activated the standard way (depends on your keyboard layout switching options). If you have Language bar turned on, you can find it there as well.
 5. If you don't want the standard layout you've installed in step 2 you can remove it.
  1. I recommend to restart Windows 8 first.
  2. Go to Control panel | Language
  3. Find the language the keyboard is installed for and click Options
  4. Find the standard layout and click Remove
Custom keyboard layouts should work in Metro mode as well.
Disclaimer: Custom keyboard layout will not work on ARM because 1) There is no ARM compiler in Microsoft Keyboard Layout Creator and 2) All software on ARM version of Windows 8 is censored and must be first approved by Big Brother Microsoft.

Odpověď: Windows 8 jsou největší omyl Microsoft od začátku vývoje Windows a jako takové nejsou oficiálně podporovány a to především proto, že ani nástroj přímo od Microsoftu - Microsoft Keyboard Layout Creator není na Windows 8 podporován.
Nicméně se zdá, že je možné vlastní rozložení klávesnice i do těchto nešťastných Windows 8 nainstalovat:
 1. Nejprve, pokud jste již vlastní rozložení klávesnice instalovali, odinstalujte jej přes Ovládací panel | Programy a funkce
 2. Přidejte nějaké systémové rozložení pro stejný jazyk, pro jaký chcete instalovat vlastní rozložení klávesnice. Tj. pokud třeba chcete instalovat Ruskou fonetickou klávesnici, nejprve přidejte standardní ruskou klávesnici.
  1. Jděte do Ovládacích panelů | Jazyk
  2. Klikněte na Přidat jazyk
  3. Najděte jazyk, který chcte přidat a poklepejte na něj.
 3. Nainstalujte vlastní rozložení klávesnice normálně pomocí setup.exe.
 4. Nyní je možno vlastní rozložení klávesnice aktivovat způsobem jaký máte nastavený. Také, pokud jej máte zapnutý, najdete nové rozložení na panelu jazyků.
 5. Pokud nechcete používat systémové rozložení klávesnice pro daný jazyk, můžete jej nyní odebrat
  1. Nejprve doporučuji restartovat počítač
  2. Jděte do Ovládacího panelu | Jazyk
  3. Najděte jazyk, pro který je klávesnice nainstalována a klikněte na Možnosti
  4. Najděte systémové rozložení a klikněte na Odebrat
Vlastní rozložení klávesnice by mělo fungovat i v Metro režimu.
Upozornění: Vlastní rozložení klávesnice nebude fungovat na ARM procesorech, protože 1) Microsoft Keyboard Layout Creator nemá kompilátor pro ARM 2) Veškerý software na ARM verzi Windows 8 je cenzurovaný a musí být nejprve schválen Velkým bratrem, Microsoftem.

Last edited Feb 25, 2013 at 9:27 AM by Dzonny, version 1

Comments

No comments yet.