This project is read-only.

Moved to GitHub https://github.com/DzonnyDZ/Keyboards

  • Thanks to CodePlex teem for running this site for long time and being pioneer in .NET open source projects
  • Because of ongoing problems with reliability of CodePlex's SVN interface the project has been (with deep regret of loosing simplicity provided by SVN) moved to GitHub (https://github.com/DzonnyDZ/Keyboards)
  • Please do not report any issues on CodePlex, report them on GitHub

Přesunuto na GitHub https://github.com/DzonnyDZ/Keyboards

---

This project gathers various Windows keyboard layouts, mostly phonetic keyboard layouts based on Czech keyboard.

Russian phonetic keyboard CZRus QWERTZ Caps, shift state

Latin-based phonetic keyboard layout is a keyboard layout of non-Latin script (e.g. Cyrillic or Arabic) where individual letters are assigned to keys of original keyboard layout (e.g. English) based of their phonetic (pronunciation) similarity. Native keyboard layouts for other scripts (alphabets) are usually hard to use if you do not have actual letters printed on keys on keyboard. Since keyboards where each key contains a small OLED display showing letter currently assigned to a key are not widespread yet it's better for (especially) novice users (not familiar wit language-native keyboard layout) to use keyboard layout where user can somehow predic which letter will be typed after pressing a key. Phonetic keyboard assigns such letters based on sound of individual characters.

For example for Czech-based Russian phonetic keyboard physical key C is assigned letter Ц (rather than С which is assigned to key S) because Latin C in Czech and Cyrillic Ц in Russian are pronounced the same way.

Czech (or Slovak, or Croatian, or Serbian Latin etc.) keyboard is probably the best base for Cyrillic phonetic keyboards because Czech (ant the other mentioned languages) has may sounds in common with Russian (and another (usually Slavic) languages written in Cyrillic. Users of these keyboards are also familiar with process entering characters that are not available on the keyboard directly (such as Ň or Ć) and this process (called dead characters) can be used to enter letters form Cyrillic that do not map directly to any of basic Latin (English) letters. So for example Russian letter Ш (Š, commonly transliterated in English context as SH) is entered on Russian phonetic keyboard the same way Czech Š is entered on Czech keyboard - dead char ˇ (háček) plus base letter (S; С in Russian case). Also Czech layout has 1st row of characters (used for digits on English layout) dedicated to some special letters not used in English and this can be reused for other scripts.

Similar approach with dear-chars can be also used for entering rare (more precisely non-Russian) characters such as Ӱ.

Similar principles can also be more or less intuitively used for other languages such as Arabic or Greek.

Available layouts

Layout Code name Latest version Based on Layout(s)
Russian Phonetic CzRus 2.0.2 cs 4 - 2 QWERTZ/ЮЩЕРТЗ, 2 QWERTY/ЮЩЕРТЫ Ruské fonetické
Greek Phonetic CzGr 0.9.0 cs QWERTZ/ΧΩΕΡΤΖ Řecké fonetické
Arabic Phonetic CzAr 0.9.1 cs QWERTZ/قوېرتز Arabské fonetické
Hebrew Phonetic CzHeb 0.9.0 cs QWERTZ/קש׆רטז Hebrejské fonetické
Russian Phonetic inernational CzRusInt not released yet cs QWERTZ/ЮЩЕРТЗ Ruské fonetické - mezinárodní
Czech - extended international support CZsInt 1.0.2 cs QWERTZ české - rozšířená mezinárodní podpora
Phenician Phonetic PhoenQZ 0.9 cs QWERTZ/𐤒𐤅𐤄𐤓𐤕𐤆 Fénické fonetické
Georgian Phonetic CzGeo 0.9.0 cs QWERTZ/ყჳერტზ Gruzínské fonetické
Armenian Phonetic CzArm 0.9.0 cs QWERTZ/ՕՒԵՐՏԶ Arménské fonetické
Klingon Phonetic CzTlh 0.9.0 cs QWERTZ/ Klingonské fonetické
Kód Poslední verze Zaoženo na Rozložení Rozložení

[cs]

Tento projekt seskupuje rozličná rozložení klávesnic pro Windows, především pak fonetická klávesnice postavené na českém rozložení.

Fonetické rozložení klávesnice pro nelatinkový skript (třeba cyrilici nabo arabštinu) postavené na latince je takové rozložení klávesnice, kde jednotlivá písmena jsou přiřazena na klávesy vzorového rozložení (třeba českého) podle své fonetické podobnosti (výslovnosti). nativní rozložení klávesnic pro jiné skripty (abecedy) jsou většinou těžko použitelná, pokud nemáte klávesnici s příslušnými znaky napsanými na klávesách. Jelikož klávesnice, kde každá klávesa bude tvořena malým OLED displayem zobrazujícím znak, který je zrovna na klávesu namapován, se ještě příliš nerozšířili, je pro (zejména) nezkušené uživatele (tj. ty, kteří nejsou zběhlí v nativním rozložení klávesnice) jednodušší používat takové rozložení klávesnice, kde uživatel může nějak odhadnout jaký znak bude vložen po stisknutí klávesy. Fonetická rozložení přiřazují klávesy na základě zvokové podobnosti znaků.

Například pro na češtině zallouženou ruskou fonetickou klávesnici je na fyzickou klávesu C přiřazeno písmeno Ц (namísto С, které je přiřazeno na S), protože pícmeno C latinky a písmeno Ц cyrilice se v češtině a ruštině vyslovují stejně.

Česká (nebo slovenská, chorvatská či latinská srbská) rozložení kláves jsou pravděpodobně nejlépe použitelná jako základ pro cyrilské fonetické klávesnice, protže čeština (a další zmíněné jazyky) mají mnoho společných hlásek s ruštinou a jinými (především slovanskými) jazyky psanými cyrrilicí. Uživatelé těchto klávesnic jsou také dobře obeznámeni s procesem zadávání znaků, které nejsou přímo na klávesnici přítomny (třeba Ň nebo Ć) a tento process (zvaný dead chars) lze také použít pro mapování cyrilských písmen která nemají ekvivalenty mezi základními spímeny latinky (angličtiny). Tak například ruské písmeno Ш (Š) lze zadat stejně jako Š na české klávesnici - dear char ˇ (háček) a základní písmeno S (С v ruštině). čeština také použivá první řadu kláves (na anglických rozloženích používanou pro čísla) pro zadávání některých znaků, které nepatří do základní sady latinky. Tyto klávesy mohou být použity též pro jiné skripty.

Stejný přístup s dead chars lze použít také pro některé mébě časté (přesněji neruské) znaky jako Ӱ.

A stejný princip lze použit více či méně intuitivně také pro jiné jazyky jako je arabština nebo řečtina.

Last edited Sep 18, 2015 at 1:47 PM by Dzonny, version 15